Leela Sarti

Psykoterapi - Coaching - Insiktsmeditation

Vägen till ett meningsfyllt och glädjerikt liv,  ett liv med själsdjup, välbefinnande och medkänsla, förutsätter ofta ett djupgående inre psykologiskt-andligt arbete såväl som utvecklandet av välförankrade vanor och livsstrukturer. Freedom Trainings och Leela Sarti erbjuder erfarenhetsbaserat stöd och inspiration till dig som vill leva ett helhjärtat liv.

Varmt välkommen!

Det psykoterapeutiska och meditativa arbetet förankrar varandet;
ett vilsamt tillståndsom omfamnar insiktsfullhet, hjärtats ursprungliga öppenhet, och som inbjuder en dynamisk livsrespons.

 

PSYKOTERAPI

Det terapeutiska förhållningssättet som du möter hos mig är kroppscentrerat i den bemärkelsen att det som förnims i kroppen är en väg att fördjupa utforskandet av som är sant och autentiskt, och förankra förståelsen för vad som behöver ske för att helande ska uppstå.

Läs mer

Det grundläggande fokuset är vad som upplevs här och nu.

Arbetes syfte är att frambringa det inneboende välmående, den glädje och frihet som utgör vår inre grundessens. Genom att medvetandegöra och vägleda ett helande av det som skymmer det ursprungliga välmåendet, ger jag ett engagerat stöd till människor som vill finna sin potential och finna autentiska sätt att låta denna potential manifesteras i livet.

Livsområden som kan utgöra fokus för ett djuppsykologiskt arbete

  • krishantering
  • trauma
  • andlig nöd – andligt uppvaknande
  • självkritik och självhat
  • emotionellt helande
  • utvecklande av livspotential
  • utveckla autentiska och funktionella livstrukturer
COACHING

Coaching – Levnadskonst

 Coaching handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv stödja människor att upptäcka och utveckla sin verkliga livspotential. Hur kan du leva din potential; leva ett meningsfyllt och tillfredsställande liv?

Läs mer

En del av coachingen handlar om att utforska vad som är fundamentalt viktigt i livet och ge stöd för att leva i samklang med sina grundläggande livsvärderingar.

En annan del av träningen är att optimera sin kapacitet genom att undersöka vilka omedvetna blockeringar, mönster, vanor eller attityder som distraherar från att förkroppsliga mål och aspiration.

Förkroppsligad sinnesnärvaro eller mindfulness är grunden för all inre och yttre utveckling. En medveten närvaro är nyckeln till självinsikt, transformation och effektivt, medkännande agerande i världen.

Coaching sker under ett visst antal gånger och under en begränsad tid.

Du får göra hemuppgifter för att få goda och välförankrade resultat. Strukturen för – coachingsessioner skräddarsys utifrån dina önskemål och behov.

INSIKTSMEDITATION

Insiktsmeditation eller Vipassana, är en 2500 år gammal visdomstradition som på både ett subtilt och genomgripande sätt visar på en konkret väg till uppvaknande och förankring av medkänsla, inre frihet och kärlek.

Läs mer

Utövandet karaktäriseras av koncentration och sinnesnärvaro; ett stillnade av sinnet och ett förfinande av medvetenhet som gör att vi kan uppleva sanningen om vårt liv på ett direkt sätt, utan förvirring och distraherande hinder. Utövandet av insiktsmeditation är ett ovärderligt verktyg för den som söker andligt uppvaknande, kognitiv klarhet och en direkt och personlig vetskap om livets djupaste essens, bortom ord och koncept. Inom oss finns en naturlig frid och en potential för hjärtats gränslösa öppnande. Under meditationen, som kan vara guidad eller tyst, utforskar vi kraften i att verkligen vila medvetet i nuet. Insikter om oss själva, våra relationer och livets natur uppstår spontant. Meditation utövas gående, stående, sittande och liggande. En central del i den buddistiska psykologin är att gradvis och systematiskt odla mänskliga uttryck såsom medkänsla, jämvikt, visdom, glädje och integritet. Genom meditation kan vi utveckla ett nytt förhållningssätt till inre tendenser som ilska, begär, sårbarhet, sorg och förvirring. Vi kan finna en naturlig vila mitt i livets dynamik, i vår egen natur. Undervisningens fokus är ett konkret och påtagligt avklingande av inre stress, lidande och oro – ett uppvaknande till en obegränsad frihet. Undervisningen sker i form av kortare och längre retreater samt genom individuell vägledning.

Leela har sin grund i en djupgående kunskap om den buddistiska vishetsläran. Hon kan förmedla denna visdom genom sin personliga erfarenhet av hur det är att leva i vårt samhälle i vår tid. Jag rekommenderar verkligen hennes Dharmatal på Dharmaseed där hon på ett mycket medryckande sätt gör buddismen spännande. Leela lyckas levandegöra Buddas insikter om betydelsen av att möta och acceptera sina egna känslor och svårigheter. Detta gör hon genom ingående kunskaper om modern psykologi; såvitt jag förstår såväl psykodynamisk terapi som kroppsterapi och modern mindfulness. Att möta Leela för individuell konsultation är att bli sedd som en hel människa där såväl känslor av t ex djup sorg och ondska såväl som kärlek och glädje kan få finnas samtidigt och respekteras. Något som i sin tur kan leda till en djup frid och stillhet bortom orden – en lisa för en psykoanalytiker som tenderar att tänka och analysera och sätta ord på sådant som kanske inte finns ord för. Jag rekommenderar varmt samtal med Leela, något som har underlättat mötet med mig själv.

// Lennart Svedhem Leg. läkare, med dr, specialist psykiska sjukdommar, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, mindfulnessinstruktör (MBSR och MBCT)

Leela Sarti

Hon är verksam som psykoteraput där det mediativa och andliga perspektivet utgör en integrerar del. Leelas arbete har ibland beskrivits som “modern själavård”. Leela har utöver sina studier i psykologi och psykoterapi utövat buddistisk insiktsmeditation under 25 års tid. Hon leder även meditationsretreater internationellt.

Tidsbokning/frågor


Sessioner: 60 minuter 800 SEK

Presentkort: Finns.

Tidsbokning och information: 070-620 90 07

E-post:leelasarti@gmail.com

(Ej avbokning via mail)

Plats: CarrierCarrier, Kaptensgatan 11.  T-bana Östermalmstorg.

Hemsida: www.freedomtrainings.com

Med sitt djup och sin stabilitet har hon förmågan att leda mig genom djupa och smärtsamma erfarenheter som fortfarande lever kvar i kropp och sinne. Nu har jag börjat våga möta och acceptera mig själv och livet som det är, utan att fastna för mycket i gamla historier som inte är sanna.

Lotta

As a guiding light and healing presence, Leela has been of profound importance to my life. Her quiet dignity, gentle wisdom, endless patience and deep compassion continues to invite the delicate unfolding of my spirit. She is a truly beautiful soul and a living example of the transformative energy that lies at the heart of our humanity.

Paul

(Statens Museer För Världskultur)

Kalendarium

Leela håller varje år flera meditationskvällar, kurser i mindfullness och retreats.

Besök hennes hemsida för mer information